LRMD Valdybos darbo reglamentas

Priimtas LRMD Valdybos posėdyje 2001 m. gegužės 6 d.

Valdybos pirmininkas

Kviečia Valdybos posėdžius ir juos veda Valdybos pirmininkas . Jam negalint ‑ kitas jo pavestas Valdybos narys. Renka ir paruošia medžiagą Valdybos posėdžiams. Koordinuoja LRMD valdybos narių ir koordinatorių darbą. Atstovauja LRMD valstybinėse ir kitose organizacijose (jei valdyba ar VNS neįgaliojo ko nors kito). Informuoja valdybos narius apie savo darbą.

Sekretorius

·    LRMD Valdybos posėdžių protokolavimas, protokolų archyvavimas ir paskelbimas.

·    LRMD korespondencijos tvarkymas: ateinančių laiškų, faksų ir elektroninio pašto žinučių archyvavimas ir persiuntimas atitinkamiems LRMD Valdybos nariams ir koordinatoriams.

·    LRMD narių adresų duomenų bazės tvarkymas: iš iždininko gautos informacijos įvedimas, duomenų publikavimas spaudoje ir internete, adresų sąrašo, reikalingo LY QTC ir kitai LRMD informacijai siųsti paruošimas.

·    LRMD interneto svetainės administravimas: Visuotinio suvažiavimo ir Valdybos posėdžių protokolų, QSL biuro ataskaitų ir kitos svarbios informacijos paskelbimas Draugijos tinklalapiuose.

Ryšių su IARU koordinatorius

·    Ryšių tarp LRMD ir IARU – Tarptautinės Radijo Mėgėjų Sąjungos (administracijos ir narių – nacionalinių organizacijų) palaikymas: susirašinėjimas,

·    LRMD užklausų pateikimas reikiamiems IARU padaliniams,

·    LRMD atstovavimas (pagal galimybes) IARU bei jos narių organizuojamose konferencijose ir kituose renginiuose,

·    Lietuvos radijo mėgėjų informavimas apie IARU veiklą.

Iždininkas

Nario mokesčio surinkimas ir surinkimo organizavimas. Pilna finansinė organizacijos apskaita. Pilnas finansinių operacijų dokumentavimas sutinkamai su Lietuvos respublikos įstatymais.Visų naujausių finansinių duomenų pateikimas LRMD valdybos pirmininkui kiekviename LRMD valdybos posėdyje arba atskirai užklausus per vieną savaitę, nuo užklausimo datos. LRMD tikrųjų narių ir rėmėjų sąrašo rašytinė apskaita (narių žurnalas), narių sąrašas arba jo pasikeitimai pateikiami LRMD sekretoriui ir QSL biuro ir korespondencijos tvarkytojui per vieną savaitę arba tuoj pat, jei tai turėtų įtaką nario ar rėmėjo interesams ir privilegijoms, kurios suteikiamos sumokėjus nario mokestį. QSL biuro paslaugos mokesčio  personalizuota apskaita ir susimokėjusių narių ar rėmėjų sąrašų pateikimas LRMD sekretoriui ir  QSL biuro ir korespondencijos tvarkytojui per vieną savaitę arba tuoj pat, jei tai turėtų įtaką narių ar rėmėjų interesams ir privilegijoms, kurios suteikiamos sumokėjus aptarnavimo mokestį.

TB reikalų tvarkytojas

Pastovus pasikeitimų, kurie skirti Lietuvos radijo mėgėjams, sekimas  TB Nacionalinėje radijo dažnių lentelėje, apie pasikeitimus informuojant LRMD valdybą artimiausio posėdžio metu arba tuoj pat, jei tas pakeitimas ypatingai pablogintų radijo mėgėjiškos tarnybos veiklos sąlygas, TB Varžybų kalendoriaus sekimas, skelbimas LY QTC ir LRMD TB Trafikuose, Varžybų rezultatų skelbimas LY QTC ir LRMD TB Trafikuose, aktyvi agitacija dalyvauti TB varžybose (ypač tose kur yra nacionalinė įskaita), TB Techninė informacija, TB DX informacijos rinkimas ir pateikimas LY QTC ir LRMD TB Trafikuose. Lietuvos TB Čempionato nuostatų redagavimo, pakeitimų siūlymų, derinimų, teisėjavimo kriterijų nustatymo, Čempionato rezultatų, pateikimas LRMD valdybai tvirtinti, aktyvi teisėjavimo priežiūra. Lietuvos radijo sportininkų metinių reitingų skaičiavimas pagal patvirtintas LRMD valdybos taisykles ir sistemingas (kas metai) rezultatų skelbimas LY QTC ir LRMD TB Trafikuose. Glaudus darbas su Lietuvos Čempionato koordinatoriumi. TB LRMD diplomų programų pastovus skelbimas ir aktyvinimas, kitų šalių diplomų programų skelbimas ir reklamavimas. Darbo LY0HQ šaukiniu IARU varžybose koordinavimas ir pateikimas LRMD valdybai tvirtinti. Darbo eteryje proginiais šaukiniais koordinavimas ir pateikimas siūlymų LRMD valdybai spręsti. Po varžybų suteisėjavimo, kurių organizavime vienaip ar kitaip dalyvauja LRMD,  per 5 dienas (ypatingais atvejais – tuoj pat), prizininkų ir kitokių apdovanojamų dalyvių detalų sąrašą pateikti Diplomų, apdovanojimų koordinatoriui.

UTB menedžeris

Pastovus pasikeitimų, kurie skirti Lietuvos radijo mėgėjams, sekimas  UTB Nacionalinėje radijo dažnių lentelėje, apie pasikeitimus informuojant LRMD valdybą artimiausio posėdžio metu arba tuoj pat, jei tas pakeitimas ypatingai pablogintų radijo mėgėjiškos tarnybos veiklos sąlygas, UTB Varžybų kalendoriaus sekimas, skelbimas LY QTC ir LRMD TB Trafikuose, Varžybų rezultatų skelbimas LY QTC ir LRMD TB Trafikuose, aktyvi agitacija dalyvauti UTB varžybose (ypač tose kur yra nacionalinė įskaita), UTB Techninė informacija, UTB DX informacijos rinkimas ir pateikimas LY QTC ir LRMD TB Trafikuose. Lietuvos UTB Čempionato nuostatų redagavimo, pakeitimų siūlymų, derinimų, teisėjavimo kriterijų nustatymo, Čempionato rezultatų, pateikimas LRMD valdybai tvirtinti, aktyvi teisėjavimo priežiūra. Lietuvos radijo sportininkų daugiamečių pasiekimų surinkimas,susisteminimas ir periodiškas (kas metai ar dažniau) rezultatų skelbimas LY QTC ir LRMD TB Trafikuose. Glaudus darbas su Lietuvos UTB Čempionato koordinatoriumi. UTB LRMD diplomų programų pastovus skelbimas ir aktyvinimas, kitų šalių diplomų programų skelbimas ir reklamavimas. Darbo eteryje proginiais šaukiniais koordinavimas ir pateikimas siūlymų LRMD valdybai spręsti. UTB Techninė informacija. UTB Retrasliatorių ir Švyturių koordinavimas ir pateikimas LRMD valdybai tvirtinti, tarpininkauti ir pan...  . Po varžybų suteisėjavimo, kurių organizavime vienaip ar kitaip dalyvauja LRMD,  per 5 dienas (ypatingais atvejais – tuoj pat), prizininkų ir kitokių apdovanojamų dalyvių detalų sąrašą pateikti Diplomų, apdovanojimų koordinatoriui.

Regionų atstovai

Ryšiai su savo regiono radijo mėgėjais ir LRMD valdyba, QSL kortelių ir Diplomų parvežimas į savo regioną ir LRMD valdybos nutarimu paskirtos pareigos.

LY QTC redaktorius

Informacijos surinkimas ir susisteminimas Informaciniam leidiniui LY QTC.Leidinio signalinio numerio paruošimas ir pateikimas LRMD valdybai. Gavus LRMD valdybos patvirtinimą, leidinio reikalingo kiekio atspausdinimas, paruošimas išsiuntimui LRMD nariams, garbės nariams, rėmėjams ir suinteresuotoms organizacijoms, kurias pateikė LRMD valdyba. Narių sąrašą prieš kiekvieno numerio išsiuntimą patikslinti pas iždininką ir sekretorių. Rašytinė išsiųstų ir atspausdintų LY QTC apskaita specialiame žurnale.

QSL biuras, Diplomų, apdovanojimų koordinatorius

QSL kortelių ir diplomų gavimas, atrinkimas LRMD nariams, garbės nariams ir susimokėjusiems už QSL biuro paslaugas. QSL kortelių, diplomų ir apdovanojimų išsiuntimas, mokesčio už QSL apskaitymas (įrašai žurnale), išsiuntimui atneštų QSL kortelių svorio personalizuota (pagal šaukinius) apskaita (įrašai žurnale), išsiunčiamų QSL kortelių svorio rašytinė apskaita (pagal šalis)(įrašai žurnale). Apskaitos duomenų perdavimas LRMD iždininkui ir sekretoriui per 5 dienas po eilinio mėnesio pabaigos. LY QTC leidinio išsiuntinėjimas korespondentams per 5 dienas po eilinio numerio išleidimo.

Diplomų, apdovanojimų koordinatorius

Diplomų, medalių ir kitokių apdovanojimų apskaita (apdovanojimų žurnalas). Diplomų išdavimas pagal diplomų nuostatus ir programas, proginių diplomų išdavimas (piniginė ir vienetinė rašytinė apskaita ). Diplomų nuostatų paruošimas ir pateikimas LRMD valdybai svarstymui, proginių diplomų nuostatų paruošimas ir pateikimas LRMD valdybai svarstymui. Diplomų paruošimas spausdinimui, atspausdinimas ir išrašymas pareiškėjams, varžybų nugalėtojams (nugalėtojų personalijas nurodo TB ir UTB menedžeriai). Diplomų ir apdovanojimų paruošimas išsiuntimui, perduodant per QSL biurą, arba tiesiogiai (priklausomai nuo LRMD valdybos sprendimo)

TB Čempionato koordinatorius

Čempionato nuostatų redagavimas, suderinimas, pateikimas TB menedžeriui ir LRMD valdybai tvirtinti. Čempionato suteisėjavimas ir rezultatų pateikimas TB menedžeriui ir LRMD valdybai tvirtinti. Prizininkų ir kitokių apdovanojamų dalyvių detalaus sąrašo pateikimas TB Menedžeriui per 5 dienas po varžybų suteisėjavimo.

UTB Čempionato koordinatorius

Čempionato nuostatų redagavimas, suderinimas, pateikimas UTB menedžeriui ir LRMD valdybai tvirtinti. Čempionato suteisėjavimas ir rezultatų pateikimas UTB menedžeriui ir LRMD valdybai tvirtinti. Prizininkų ir kitokių apdovanojamų dalyvių detalaus sąrašo pateikimas TB Menedžeriui per 5 dienas po varžybų suteisėjavimo.